Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1

Organizacja zajęć w przedszkolu w dn. 29.03.21 - 11.04.21

Drodzy Rodzice!

Zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które uszczegółowiło zasady pracy przedszkoli w dn. 29.03.21 - 11.04.21 r.

Informujemy, iż na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

-przedszkole zapewni organizację zajęć.

Rodziców, którzy spełniają powyższe kryteria i wyrażają potrzebę posyłania dziecka do przedszkola w dn. 29.03 - 09.04.21 r. prosimy o informację na adres e-mail sekretariat@mis-przedszkole.pl lub kontakt telefoniczny 666 663 959 do jutra do godz. 12.00. (Wnioski o organizację zajęć w przedszkolu będzie można wypełnić w dniu pojawienia się dziecka w przedszkolu).