Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1

   Obraz1


Od dnia 01.06.2020 r. do 31.06.2022 r. Niepubliczny Żłobek Miś funkcjonuje w ramach projektu „Mama wraca do pracy - dzieci idą do Misia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10; Działania 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat; nr RPLD.10.01.00-10-C030/19.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu gminy i miasta Kutno poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w nowo utworzonym żłobku w budynku Niepublicznego Przedszkola Miś przy ul. Dojazd 5, 99-300 Kutno.

Biuro Projektu: Żłobek ul. Dojazd 5; 99-300 Kutno.

Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu gminy i miasta Kutno, wpisujących się w definicje z regulaminu konkursu:
  • osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 tj. 16osób (16K).
  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowe, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy tj. 6osób (5K,1M)

Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce ŻŁOBEK ->REKRUTACJA

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 dla 22 dzieci.

W ramach realizacji projektu 22 dzieci będzie bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych. Zajęcia dostosowane będą z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do każdego dziecka z uwzględnieniem ich potrzeb i upodobań oraz rozwoju psychomotorycznego dziecka właściwego dla jego wieku. Podczas zajęć wprowadzane będą zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Zajęcia prowadzone również będą poprzez zabawy edukacyjno-wychowawcze oraz kształtowanie indywidualnych predyspozycji.

Rodzic pokrywa koszty wyżywienia dziecka w żłobku tj. 17 zł za dzień. Opłata za wyżywienie podlegać będzie zwrotowi, za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku wg dziennej stawki żywieniowej.
Dzieci przyjęte do żłobka (22 dzieci) w ramach realizacji projektu dostawać będą 4 posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad (zupa +II danie), podwieczorek.


Niepubliczny Żłobek Miś funkcjonuje w ramach realizacji projektu pt. „Mama wraca do pracy – dzieci idą do Misia” nr RPLD.10.01.00-10-CO30/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w rejonie Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Plakat