Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1

   Obraz1


Od dnia 01.06.2020 r. do 31.06.2022 r. Niepubliczny Żłobek Miś funkcjonował w ramach projektu „Mama wraca do pracy - dzieci idą do Misia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10; Działania 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat; nr RPLD.10.01.00-10-C030/19.

Projekt  był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na la było umożliwienie powrotu do pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu gminy i miasta Kutno poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w nowo utworzonym żłobku w budynku Niepublicznego Przedszkola Miś przy ul. Dojazd 5, 99-300 Kutno.

Biuro Projektu: Żłobek ul. Dojazd 5; 99-300 Kutno.

Projekt był skierowany do grup docelowych z terenu gminy i miasta Kutno, wpisujących się w definicje z regulaminu konkursu:

  • osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 tj. 16osób (16K).
  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowe, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy tj. 6osób (5K,1M)

Plakat