Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIŚ na rok 2022/2023


01.03.2022 r. rozpoczęła się rekrutacja do nowopowstającej grupy żłobkowej. Dzieci będą przyjmowane od 01.07.2022 r.  


W związku z zakończeniem projektu „Mama wraca do pracy – dzieci idą do Misia” nr RPLD.10.01.00-10-CO30/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w rejonie Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat informujemy, że od dn. 01.07.22 r. utworzona zostanie nowa grupa żłobkowa. 

Miesięczne opłaty za pobyt dzieci będą pobierane od rodziców w kwocie:

a) czesne: 1050 zł (opłata stała)
b) wyżywienie: pełna dzienna stawka za wyżywienie wynosić będzie 17 zł*:
• 3 zł – śniadanie (godz. 08.30)
• 1 zł - II śniadania, (09:45)
• 9 zł – obiad (12:00)
• 4 zł podwieczorek (14:30)

*Opłata za wyżywienie podlegać będzie zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności dziecka. Opłaty za posiłki naliczane będą osobno za każdy rodzaj posiłku w zależności od deklarowanych godzin pobytu lub wcześniejszych zgłoszonych wyjść.


Z uwagi na prace remontowe w budynku przedszkola i żłobka w dn. 11-15.07.2022 r. żłobek będzie nieczynny. Wyjątkowo wysokość czesnego w miesiącu lipcu 2022 r. wyniesie:

a) czesne: 785 zł
b) wyżywienie jw.


 Godziny otwarcia żłobka: 07:00 – 17:00 ( żłobek będzie czynny w okresie ferii i wakacji)
 W ramach czesnego dodatkowo oferujemy: gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną , zajęcia z psychologiem, zajęcia sensoryczne, zajęcia z j. angielskiego.

Rekrutacja trwa od 01-31.03.2022 r. Dzieci będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.


Regulamin rekrutacji >>>


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Żłobka Miś

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do Niepublicznego Żłobka Miś Dokumenty rekrutacyjne mogą być składane: osobiście w sekretariacie, pocztą elektroniczną (adres: zlobek@mis-przedszkole.pl) lub przesyłką pocztową na adres biura): Żłobek Miś ul. Dojazd 5; 99-300 Kutno.


Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

Zajęcia dostosowane są z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do każdego dziecka z uwzględnieniem ich potrzeb i upodobań oraz rozwoju psychomotorycznego dziecka właściwego dla jego wieku. Podczas zajęć wprowadzane będą zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, zajęcia z psychologiem, zajęcia sensoryczne, zajęcia z j. angielskiego. Zajęcia prowadzone również będą poprzez zabawy edukacyjno-wychowawcze oraz kształtowanie indywidualnych predyspozycji.