Cloud2
Cloud2
Cloud1
Cloud1
Cloud1

Dokumenty:


Statut Niepublicznego Żłobka Miś

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Żłobka Miś 


Niepubliczny Żłobek Miś funkcjonuje w ramach realizacji projektu pt. „Mama wraca do pracy – dzieci idą do Misia” nr RPLD.10.01.00-10-CO30/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w rejonie Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

   Obraz1


Plakat